DOPRAVA ZADARMO NAD €60 // 10% ZĽAVA NA OBJEDNÁVKY NAD €99-->KÓD: SALE10 // 20% ZĽAVA NA OBJEDNÁVKY NAD €199-->KÓD: SALE20

Mať otázku? Kontaktuj nás! Využite náš live chat alebo nám pošlite email na [email protected]

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Základné zmluvné podmienky
 1. OBJEDNÁVANIE
  Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať
  nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného
  košíka, e-mailu či písomne na našej adrese. Všetky ceny tovarov, služieb a
  všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania
  zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Spôsob platby:
  prevod na náš účet , alebo na dobierku. Po obdržaní platby zásielky 
  distribuujeme podľa dodacej lehoty, pozri odsek 5.

  2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
  Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie o prijatí objednávky vám pošleme e-mailom. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. U niektorých objednávok (väčšie množstvo a pod.), vás budeme kontaktovať, pre potvrdenie objednávky, telefonicky.
  Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami spoločnosti, prečítal som ich a porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím

  Potvrdením prehlasujem, že som starší ako 18 rokov.

  3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
  Ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu, alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.


  4. BALNÉ A POŠTOVNÉ
  Objednaný tovar vám pošleme prostredníctvom služby Packeta
  1. ako zásielku na dobierku kuriérom, alebo poštou pri výbere dodania na dobierku,
  2. Kuriérom, alebo poštou pri výbere dodania s platbou vopred na účet.
  Lehota na doručenie zásielky je do 1-4 pracovných dní od jej expedície. 

  5. DODACIA LEHOTA
  Dodacia lehota je 1-4 dni, ak nie je uvedené inak. Tovar, ktorý máme skladom /na našom centrálnom sklade/ odosielame v deň objednania, ak bola objednávka prijatá v pracovnom dni do 15-tej hodiny, max. však do 72 hodín. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme vás okamžite kontaktovať. Daňový doklad (faktúra) bude v prílohe informačného e-mailu o odoslaní zásielky a je možné si ho stiahnuť a prípadne vytlačiť. Objednávkový list je dodávaný spolu s tovarom.

  6. VÝMENA TOVARU
  V prípade potreby (napr. nevhodne objednaný tovar) Vám nepoužitý a nepoškodený tovar v originálnom obale vymeníme za iný druh. Tovar stačí poslať najlepšie doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou tovaru znáša v plnej výške kupujúci.

  7. PODMIENKY PRE ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ
  POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

  Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zašlite tovar.  Lehota je zachovaná, ak tovar zašlete na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.  Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


e-mail [email protected]

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej adresy [email protected] Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvyPo odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie od fyzických osôb a názov spoločnosti, jej sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mailové spojenie od právnických osôb, resp. fyzických osôb podnikateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami a ponukami. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou dopravcu prepravujúceho objednaný tovar objednávateľovi a účtovnej firme. 


- informáciu o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
- informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku,
ak ich predávajúci vyžaduje,
- v prípade, že je účtované rozdielne dopravné/poštovné, napr. podľa výšky celej sumy nákupu alebo počte kupovaných kusov tovaru, jasný a zrozumiteľný prehľad týchto poplatkov,
- lehoty na doručenie deklarované pre jednotlivé spôsoby doručenia prepravné spoločnosti,
- spôsob prevzatia zásielky, kontrola zásielky pri prevzatí, podmienky a okolnosti pre odmietnutie prevzatia zásielky,
- pravidlá pre poskytovanie zliav alebo bonusov, v prípade že ich predávajúci ponúka,
- informáciu, kde sa nachádzajú servisné miesta a kto zaisťuje záručný a pozáručný servis tovaru,
- informáciu o tom, že v prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu,
- informácia o tom, že spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr
do 14 dní od odstúpenia alebo ho odovzdať dohodnutým spôsobom predávajúcemu,
- informáciu o tom, že pri odstúpení od zmluvy sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva
(napr. zmluva o spotrebiteľskom úvere) súvisiaca so zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil,
- informáciu o tom, že spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
- informáciu o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, ako udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty
na odstúpenie od zmluvy,
- informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci takýto spôsob využíva,
- informácie o funkčnosti a zabezpečení elektronického obsahu (e-knihy, MP3, sprístupnenie elektronických informácií...),
- poučenie kupujúceho aké informácie môže od predávajúceho v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov vyžadovať a voči čomu môže namietať,
- pridelené identifikačné číslo Úradu na ochranu osobných údajov, pokiaľ predávajúci osobné údaje spracováva,
- spôsob nakladania s osobnými údajmi a prehlásenie predávajúceho, že si osobné údaje nebude vynucovať, ani získanie týchto údajov podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo iných povinností predávajúceho,
- poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
- informáciu o spracovaní osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov, resp. získanie súhlasu na spracovanie osobných údajov v prípade spracovania osobitných kategórií osobných údajov (napr. rodné číslo),
- identifikačné údaje tretích strán, ktorým budú osobné údaje spotrebiteľa poskytnuté a účel za akým im budú poskytnuté.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásenie klienta na titulnej strane a požiadať o ich zmenu prostredníctvom e-mailu.

9. REKLAMÁCIE
9/a
Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho/ Obchodného zákonníka a Zákonov na ochranu spotrebiteľa § 250/2007 Z.z. a 102/2014 Z.z. Zákazník je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať!
V prípade oprávnenej/preukázanej vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu zákazník uplatňuje u dodávateľa.adresa a kontaktné čísla sú uvedené v sekcii kontakt.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

9/b
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

9/c
Pri uplatňovaní reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (číslo objednávky, alebo faktúru/pokladničný blok) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu prevádzky internetového obchodu. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci neprevezme - bude Kupujúcemu vrátený. Tovar odporúčame Kupujúcemu poistiť.

9/ d
Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie u niektorých komponentov spotrebného charakteru a je v rámci poskytovanej záručnej doby deklarovaná ich životnosť ovplyvnená intenzitou používania e-cigarety nasledovná: batérie 3 mesiace, atomizér (žhaviace teliesko)1 mesiac.


9/e

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9/ f

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania, alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného, alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
10.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

10.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp. právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

10.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov).

10.4.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

10.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 9.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 

10.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 

 

Záruka/Záručné podmienky a priebeh reklamácie

 

Predmety krátkodobej spotreby (elf bar elektronická cigareta) majú obmedzenú životnosť. Podanie reklamácie sa uskutoční prostredníctvom e-mailu. Chybný produkt môžete nahlásiť iba v okamihu prevzatia s priloženým videom o chybe produktu. Keďže elektronickú cigaretu Elf Bar nie je možné považovať za predmet dlhodobej spotreby, zlyhanie produktu môže byť akceptované v prípade, že zlyhanie bolo nahlásené v okamihu prevzatia na výdajnom mieste, alebo v prípade doručenia na adresu, a to počas celého dňa doručenia. Záruka bude uplatnená len v tomto prípade, v súlade s vyššie uvedeným spôsobom. Uvedený počet ťahov pri opise produktu je len orientačný. Sacia intenzita je individuálna. Podľa opisu produktu sa rovná jeden ťah sacej kapacity v rozmedzí 0.3-0.45 sekúnd. Z tohto dôvodu neakceptujeme žiadne reklamácie týkajúce sa kapacity produktu. Batéria spotrebuje viac energie počas používania pri teplote 15 stupňov Celzia, a preto by sa mala považovať za ovplyvňujúci faktor výrobku. Ak dolná kontrolka LED bliká naznačuje to, že batéria sa vybila prirodzene. Z tohto dôvodu neprijímame sťažnosti ohľadom blikania kontrolky. Chybný výrobok sa nahradí v závislosti od skladu. Ak daná elektronická cigareta nie je na sklade, môžete si vybrať produkt v danej sume. Náklady na vrátenie hradí zákazník. Vrátenie môže byť vykonané poštou v pôvodnom obale. Za prípadnú stratu zásielky zodpovedá odosielateľ. Sťažnosť sa prešetrí do 15 (pätnástich) pracovných dní od oznámenia vrátenia a dorazenia tovaru. Uvedené práva možno uplatniť len v prípade chybného plnenia, nie v prípade poruchy spôsobeného spotrebiteľom!

 

[email protected]

 

Vyššie popísaná záruka sa vzťahuje len na príslušný výrobok a nevzťahuje sa na žiadne škody spôsobené výrobkom alebo inými predmetmi.

Chybný výrobok bude čo najskôr vymenený. Ak výrobok nie je na sklade, môžete si vybrať produkt v danej sume.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informácie o správe údajov
Informácie o spracúvaní údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní údajov

Prevádzkovatelia internetového obchodu elfbarmarket.sk sú odhodlaní chrániť osobné údaje zákazníkov. Internetový obchod spracováva osobné údaje návštevníkov dôverne, a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov. Údaje sa používajú výlučne na účely nákupu a doručenia balíkov. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Jeho zásady pri spracúvaní údajov sú v súlade s existujúcimi právnymi predpismi o ochrane údajov, najmä s:

 

Zákon LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a o prístupe k údajom vo všeobecnom záujme
Zákon VI z roku 1998 o ochrane fyzických osôb pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
Zákon CXIX z roku 1995 o správe údajov obsahujúce mená a adresy bydliska s cieľom výskumu a priameho získavania obchodu
Koncepcia ochrany súkromia internetového obchodu elfbarvape.hu je založená na informovanom dobrovoľnom súhlase, a snaží sa ho implementovať vo všetkých fázach používania služby. Poskytovateľ služieb nie je oprávnený spracúvať údaje, a preto sa nepovažuje za spracovateľa údajov.

Počas prehliadania internetového obchodu sa technické informácie zaznamenávajú na štatistické účely. (Adresa IP, trvanie návštevy atď.). Prevádzkovateľ poskytne tieto údaje orgánom len v právne odôvodnených a podložených prípadoch. Údaje poskytnuté pri prihlásení sa na odber noviniek internetového obchodu Prevádzkovateľ považuje za dôverné, možnosť odhlásenia sa poskytuje v dolnej časti každej zaslanej novinky a môže byť vyžiadaná z ktoréhokoľvek uvedených kontaktných údajov. O vymazanie vašich údajov môžete požiadať kedykoľvek. Prosím, kontaktujte nás e-mailom. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, sa Občiansky zákonník riadi článkom Nariadenie vlády 17/1999 (II. 5.) (II. 5.) o zmluvách uzavretých medzi neprítomnými, a vykonávame v súlade s Nariadením vlády CVIII o službách elektronického obchodu a o určitých aspektoch služieb informačnej spoločnosti z roku 2001.

Prehliadaním stránok internetového obchodu elfbarmarket.sk a zaznamenávaním Vašej objednávky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Smernicou na ochranu osobných údajov.